Lokālplānojums, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu zemesgabalam “Tālavas”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā

28.06.2021. Beverīnas novada pašvaldības dome ir  pieņēmusi lēmumu Nr.98 (protokols Nr.9, 6.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu zemesgabalam “Tālavas“ (kad. apz.  9662 007 0504), Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” un izdoti saistošie noteikumi Nr. 5/2021 “Zemesgabala  “Tālavas “ (kad. apz.  9662 007 0504), Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Lokālplānojums izstrādes mērķis ir nodrošinot priekšnoteikumus mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves iespējām, grozot līdzšinējo funkcionālo zonējumu no Savrupmāju (ģimeņu māju) apbūves un Tehniskās apbūves teritorijas uz Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorija funkcionālo zonu, nosakot atbilstošus teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus.

Materiāli pieejami Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20754