Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Valteri”, Mārupes novadā

Mārupes novada pašvaldība 2022. gada 23. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363), teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.7/2022 izdošanu” (prot. Nr. 2).

Veikta lokālplānojuma izstrāde pilnā apjomā. Ar lokālplānojumu grozīts teritorijas plānojums nekustamā īpašuma “Valteri” teritorijā, radot priekšnosacījumus loģistikas centra ar noliktavām un vieglās ražošanas objektu apbūvei, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonas Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM) uz zonējumu, kas pieļauj minēto apbūvi – Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2), kā arī teritorijas austrumu daļā nodrošināta dabiskās kāpas un meža teritorijas saglabāšana, nosakot tajā funkcionālo zonējumu Dabas un apstādījumu teritorija (DA7).

Materiāli pieejami Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23844