Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ziedlejas”, Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā

Ogres novada pašvaldības dome 2023. gada 25. maijā pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ziedlejas” Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.” 2.0.redakcijas apstiprināšanu”, atbilstoši kuram ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.12/2023 “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ziedlejas” Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa.” (turpmāk – SN12/2023) apstiprināta lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ziedlejas”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., 2.0.redakcija (turpmāk – Lokālplānojums).

Lokālplānojuma tika izstrādāts ar mērķi grozīt Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam, lai nodrošinātu priekšnoteikumus nekustamā īpašuma “Ziedlejas”, Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra numuru 74800050182, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74800050182 ilgtspējīgai attīstībai – attīstības ieceres (savrupmāju apbūve) īstenošanai.

Lokālplānojuma materiāli pieejami Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_26526