Detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa:

Teritorijas esošā izmantošana (M 1:1000)

Teritorijas funkcionālais zonējums (M 1:1000)

Teritorijas izmantošanas aprobežojumi (M 1:1000)

Apbūves izkārtojuma piemērs. Satiksmes organizācijas risinājumi (M 1:1000)

Inženierkomunikācijas (M 1:1000)

Sarkano līniju plāns (M 1:1000)

Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums. 1. variants (M 1:1000)

Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums. 2. variants (M 1:1000)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2. pielikums. Maksimālais ēku augstums apbūves zonās

3. pielikums. Apbūves izkārtojuma galvenie principi

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtējums un ziņojums par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu

Atzinumi un izpētes:

Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums (Egita Grolle, sertificēts eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā, sert. nr. 003)

Eksperta atzinums par detālplānojuma izmaiņu izstrādi teritorijām Jūrmalā (Voldemārs Spuņģis, sertificēts eksperts par bezmugurkaulniekiem, sert. nr. 046)

Eksperta atzinums par plānotās apbūves ietekmi uz savvaļas putnu populācijām (Rolands Lebuss, sertificēts eksperts par putniem un to dzīvotnēm, sert. nr. 005)

Pielikums. Klusais slepkava stikls & co. Putni dabā 2014/2.

Kvartāla telpiskās attīstības vēsturiskā izpēte un pilsētvides ainavas analīze