Detālplānojuma Rīgā, Ulbrokas ielā b/n, kad. apz. 0100 121 2879 materiāli:

1. Paskaidrojuma raksts

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

3. Grafiskā daļa:

Kartes M 1 : 1000
Teritorijas esošā izmantošana
Teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi
Izcērtamie koki
Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi
Teritorijas funkcionālais zonējums
Satiksmes organizācijas risinājumi. Teritorijas vertikālais plānojums.
Apbūves priekšlikums un apstādījumu koncepcija
Savietotais inženiertīklu plāns
Šķērsprofili
Apbūves īstenošanas kārtas
Topogrāfiskais plāns

Inženierkomunikāciju shēmas:
Ūdensapgāde
Sadzīves kanalizācija
Lietus kanalizācija
Elektroapgāde
Apgaismes elektroapgāde
Sakaru apgāde
Siltumapgāde
Gāzapgāde

4. Pārskats par detālplānojuma 1.posma izstrādi

5. Pielikumi (izpētes):

1. pielikums. Transporta izpēte
2. pielikums. Ceļu drošības audita atzinums
3. pielikums. SIA „BRD projekts” atbilde par ceļu drošības auditu
4.pielikums. Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums
5.pielikums. Teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepcija
6.pielikums. Gruntsūdens ķīmiskā analīze
7.pielikums. Inženierģeoloģisko izpētes darbu pārskats (2014. gada oktobris)
8.pielikums. Inženierģeoloģisko izpētes darbu pārskats (2015. gada marts)
9.pielikums. Koku ciršanas atļaujas
10. pielikums. Sociālās infrastruktūras novērtējums