g93 Posts

05/03/2021

Klaipēdas 138 pilsētplānošanas hakatons “Mājoklis un jūra” notiks tiešsaistē, trešdien, 17. martā un ceturtdien, 18. martā. Divas dienas veltītas aktuālai tēmai “Mājoklis Latvijā (ārpus Rīgas metropoles areāla) – pārdroši sapņi vai reāla reģionu attīstības iespēja?”.

08/02/2021

Atskatoties uz 2020.gadu, esam izveidojuši kartes: Nodokļu ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā 2020.gadā uz vienu iedzīvotāju. Top 3 esošās administratīvās teritorijas: Garkalnes nov., Mārupes nov. un Ķekavas nov. Nodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldību pamatbudžeta kopējos ieņēmumos. Kopējie ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā uz vienu iedzīvotāju.…

27/01/2021

Paziņojumā veikti precizējumi 04.03.2021. un 01.04.2021. Liepājas pilsētas pašvaldība 2021. gada 21. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.28/1 “Par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Līdz ar lokālplānojuma redakciju publiskā apspriešana notiek arī tā…

27/01/2021
02/11/2020

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros Finanšu ministrija sadarbībā ar SIA “Grupa93” ir sagatavojusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas Vides pārskata projektu. Plānošanas dokuments: Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības…

18/05/2020

Inčukalna novada dome 2020.gada 19.februārī sēdē pieņēma lēmumu Nr.4, 8.§.“Par Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata un lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jauda-2”, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, grozot teritorijas plānojumu, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

05/05/2020

6.maijā notiks starptautisks virtuāls pilsētplānošanas hakatons “Mad-Velo-City Riga”. Galvenais mērķis būs rast radošus risinājumus pagaidu velojoslu ieviešanai galvaspilsētā Rīgā un tās tuvākajā apkaimē.

03/03/2020
03/03/2020
08/11/2019

Mārupes novada dome 2019.gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 (sēdes protokols Nr.14) “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilgs no 2019.gada 11.novembra līdz 11.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks šī gada: novembrī plkst.17.00 Mārupes novada Domē,…