g93 Posts

03/05/2018

Priekuļu novada dome paziņo, ka saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu un 91.punktu 2018.gada 26.aprīļa domes sēdē ir pieņemts lēmums…

11/04/2018

Rīgas pilsētas būvvalde 22.03.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-3870-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”. Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai zemesgabalā, kas…

22/02/2018
22/01/2018
09/01/2018

RTP2030 redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr. 651 „Par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. RTP2030 ir vietējās pašvaldības (Rīgas) ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā…

15/12/2017

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NOSLĒGUMA SANĀKSME Šī gada 23. janvāri noslēgsies lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu publiskā apspriešana. Atbilstoši lokālplānojumu izstrādes kārtībai,…

04/12/2017

15.11.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.530 „ Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.11.2017. saistošie noteikumi Nr.12 “Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta…

04/12/2017
21/11/2017

PAR CARNIKAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2018.–2028. GADAM PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAPILDUS TERMIŅU UN PIEEJAMĪBU VALSTS VIENOTAJĀ ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ WWW.GEOLATVIJA.LV Pamatojoties uz 19. jūlija Carnikavas novada domes lēmumu (lēmums nr. 14., 24§ “Par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028.…

27/09/2017

2017.gada 27. oktobrī Olaines novada dome pieņēma lēmumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu izstrādātajam tematiskajam plānojumam “Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritorijām”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 02.10 – 27.10.2017. Ar tematiskā plānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:…