Vides konsultācijas

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Kopš 2004.gada plānošanas dokumentiem veic stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (SIVN). vides Novērtējums ietver vides pārskata sagatavošanu, apspriešanu, konsultēšanos ar vides institūcijām un Vides pārraudzības valsts biroju un rekomendāciju izstrādi plānošanas dokumentam, lai pirms to apstiprināšanas novērstu tos risinājumus, kas būtiski var ietekmēt vidi.

SIVN piemēri

Konsultācijas par ietekmes uz vidi novērtēšanu
 • Atzinums par iecerētās būvniecības Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54.grunts) iespējamo ietekmi uz vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamā īpašuma vērtību. SIA „Grupa93” sadarbībā ar SIA „ARCO REAL ESTATE”. Atzinuma pasūtītājs: Būvniecības ierosinātājs: SIA „Ektornet Land Latvia”, būvniecības ieceres projektētājs: SIA “Tapt”. 2013.gads.
 • Atzinums par būvniecības iespējamo ietekmi uz apkārtējās vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamā īpašuma vērtību būvniecības iecerei Rīgā, S.Eizenšteina iela 47. Pasūtītājs: SIA “Vertex projekti”. 2013.gads.
Ietekmes uz vidi novērtējums
 • Ietekmes uz vidi novērtējums kūdras ieguves paplašināšanai Nidas purvā (Rucavas novada Rucavas pagasts, dabas parks „Pape”) Pasūtītājs: SIA „CompaQpeat”. 2013.- 2014.gads.
 • Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas veikšana ierosinātajai darbībai – kūdras ieguvei Nidas purvā (Rucavas novada Rucavas pagasts, dabas parks „Pape”) Pasūtītājs: SIA „CompaQpeat”. 2013.- 2014.gads.
 • Līdzšinējo Rīgas Ziemeļu transporta koridors ZTK 2.posma IVN procesu analīze un iesnieguma sagatavošana ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru piemērošanai. Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 2011.gads.
 • Inženieru, arhitektu, plānošanas ekspertu sanāksmes moderēšana ietekmes uz vidi novērtējuma Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgaļa gatvei (Vairoga iela) būvniecībai Darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros. Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 2010.gads.
Vides projekti
 • Piesārņoto būvju un vietu novērtēšana. Pasūtītājs: Vidzemes plānošanas reģions. 2012.gads. Centrālbaltijas reģiona Interreg IVA programmas 2007.-2013.gadam finansēta projekta „Piesārņoto vietu salīdzinošā novērtēšana (BECOST)” ietvaros sniegti ekspertu pakalpojumi un apmācību kurss par piesārņotām būvēm (piesārņoto vietu iedalījums, risku novērtējums, cilvēka veselības un vides aspekti, piesārņoto būvju apsekošana, piesārņojuma analīze, telpiskās plānošanas loma, pieredze vietu un būvju sanācijā).
 • Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. Pasūtītājs: SIA „Dinex Latvija”. 2009.gads.
  Projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās” un projekta ieviešana:

  • cena aptauja energoaudita, tehnisko apsekošanas, būvprojektu un enerpasākumu plāna izstrādei,
  • projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana,
  • skaidrojošās informācijas sagatavošana vērtēšanas procesā,
  • projekta vadība pēc tā apstiprināšanas, t.sk. projekta atskaišu sagatavošana un iesniegšana, iepirkumu organizēšana u.c.
 • Atkritumu šķirošanas infrastruktūras pilnveidošana Latvijas-Lietuvas pierobežu pašvaldībās. Pasūtītājs: Jelgavas novada dome, Dobeles novada dome. 2011.gads.
  Jelgavas un Dobeles novadu pašvaldību un citu pierobežas pašvaldību projekta pieteikuma sagatavošana un sagatavošanas koordinēšana iesniegšanai Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā par Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību atkritumu šķirošanas infrastruktūras pilnveidošanu.