LOKĀLPLĀNOJUMA AR KURU GROZA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU NEKUSTAMAJOS ĪPAŠUMOS PELDU IELĀ 5A, OŠU IELĀS 3, 3A, 3B, 5 PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 29.septembra lēmumu (Nr.347, protokols Nr.22, 9.p.)  „Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, lokālplānojuma 1.redakcija nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma  izstrādes mērķis: grozīt Alūksnes novada Teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam teritorijā, ietverot  nekustamos īpašumus Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A, Ošu ielā 3B, nodrošinot priekšnoteikumus teritoriju  ilgtspējīgai  un ekonomiski pamatotai izmantošanai, dzīvojamās funkcijas un pakalpojumu objektu attīstības iespējām, kompleksas infrastruktūras (ielu tīkls, centralizētas inženiertehniskās apgādes iespējas), publiskās ārtelpas un labiekārtojuma izveidei.

Lokālplānojuma ierosinātāji: nekustamo īpašumu Peldu iela 5A un Ošu iela 3 īpašnieki, Alūksnes novada pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādātājs: Torņa iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 27 373 939, e-pasts info@g93.lv.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts  4 nedēļas – no 2022. gada 11. oktobra līdz 2022.gada 8.novembrim.

Publiskās apspriešanas ietvaros ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties:

  • pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā “Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Aktuālās apspriešanas”;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attistības plānošana”, saite https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23511;
  • izdruku formātā – Alūksnes novada pašvaldībā – Dārza iela 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 300.kabinetā, darba dienās pašvaldības darba laikā, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku. Kontaktpersona Aivita Māsēna, tālr. 26606818, e-pasts: masena@aluksne.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • klātienē, 20. oktobrī plkst. 17.30 Alūksnes novada pašvaldības administrācijas ēkas Lielajā zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. Īpaši aicināti lokālplānojuma teritorijas pierobežnieki!
  • attālinātā – video konferences formātā Zoom platformā, 2. novembrī, plkst. 17.00, interesentiem iepriekš  piesakot  piekļuves saites saņemšanai uz e-pastu info@g93.lv.

 Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 08.11.2022. (ieskaitot), var iesniegt:

  • nosūtot elektroniski Alūksnes novada pašvaldībai, e-pasts: dome@aluksne.lv, vai pa pastu: adrese Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301),
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.

Jautājumu vai papildus informācijas gadījumā  lūdzam sazināties ar projekta izstrādes vadītāju Aivitu Māsēnu, e-pasts: aivita.masena@aluksne.lv, tālr. 26606818 vai lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93”  pārstāvi Sarmīti Lesiņu, e-pasts: sarmite@g93.lv,  tālr. 29171134.

Lokālplānojuma risinājuma kopsavilkuma planšete