Apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Maskavas ielā 188 un Maskavas ielā 192

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 13.10.2017. lēmumu Nr. BV-17-166-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Maskavas ielā 188 (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192 (kadastra apzīmējums 0100 048 0070), Rīgā. Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājaslapā http://www.rpbv.lv/node/3066, sadaļas „Detālplānojumi” apakšsadaļā „Detālplānojumu meklētājs” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7779