Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2017.–2029.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošana publiskajai apspriešanai

Carnikavas novada dome informē, ka 2017.gada 22.februārī Carnikavas novada dome pieņēma lēmumu par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (sēdes protokols Nr.4, 8.§).
Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs SIA „Grupa 93″ (K. Barona iela 3-4, Rīga, www.grupa93.lv), pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātā 05.08.2016. noslēgto līgumu Nr.02-14.6./16/129.

Plānošanas dokuments attiecas uz Carnikavas novada teritorijas atļauto izmantošanu, prasībām apbūvei, teritorijas izmantošanas veidiem turpmākajiem 12 gadiem.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 9.marta līdz 13.aprīlim.

Ar Teritorijas plānojuma un Vides pārskata materiāliem iepriekšminētajā termiņā, varēs iepazīties:

– Carnikavas novada domes un izstrādātāja mājaslapās interneta vidē: www.carnikava.lv un www.grupa93.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”,
– izdruku formātā – Carnikavas novada domē (Stacijas iela 5, Carnikava), domes darba laikā 1.stāva foajē.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 30.martā, plkst. 18.00 Carnikavas pamatskolas aktu zālē 2.stāvā. (Nākotnes iela 1, Carnikava).

Rakstveida priekšlikumi iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros iesniedzami Carnikavas novada domē darba laikā vai nosūtot pa pastu, vai iesniedzot elektroniski uz e-pasta adresi buvvalde@carnikava.lv.
Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/ vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu un kadastra nr., par kuru tiek izteikts priekšlikums.

Papildus informācijas un individuālas konsultāciju saņemšanas iespējas
– teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs Zintis Varts, tālr. 67993428, 20237346, e- pasts: zintis.varts@carnikava.lv, pieņemamais laiks: pirmdien, ceturtdien 8-12.30: 13.30-17.30
– teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāve Sarmīte Lesiņa, mob. 29171134, e- pasts: sarmite@grupa93.lv, pieņemšanas laiks Carnikavas novada domē 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā 20., 30.martā un 10.aprīlī no plkst. 16.00 – 17.30.

Ar teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties ŠEIT