Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.–2028. gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Pamatojoties uz 19. jūlija Carnikavas novada domes lēmumu (lēmums nr. 14., 24§ “Par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”), publiskai apspriešanai tiek nodota Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028. gadam pilnveidotā redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts līdz šī gada 1. septembrim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 17.augustā martā plkst. 17.30 Carnikavas pamatskolas aktu zālē (2. stāvs, Nākotnes iela 1, Carnikava).

Ar pilnveidotā teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem līdz 1.septembrim var iepazīties interneta vidē – izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī ŠEIT.

Ar pilnveidotā teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem izdruku formātā var iepazīties Carnikavas novada domes (Stacijas iela 5, Carnikava) 1. stāva foajē domes darba laikā.

Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros iesniedzami Carnikavas novada domē darba laikā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot elektroniski uz e-pasta adresi: buvvalde@carnikava.lv. Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.

Apspriešanas rezultātu izskatīšanas sanāksme notiks 7.septembrī, plkst. 17.30, alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis” (Stacijas iela 5, Carnikava).

Papildus informācijai:

– teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs Zintis Varts (tālr. 67993428, 20237346, e-pasts: zintis.varts@carnikava.lv, pieņemšanas laiks: pirmdien un ceturtdien no 8.00–12.30 un no 13.30–17.30)

– teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāve Sarmīte Lesiņa (tālr. 29171134, e-pasts: sarmite@grupa93.lv).