Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.–2028. gadam pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas papildus termiņš

PAR CARNIKAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2018.–2028. GADAM PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAPILDUS TERMIŅU UN PIEEJAMĪBU VALSTS VIENOTAJĀ ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ WWW.GEOLATVIJA.LV

Pamatojoties uz 19. jūlija Carnikavas novada domes lēmumu (lēmums nr. 14., 24§ “Par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”), publiskai apspriešanai tika nodota Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028. gadam pilnveidotā redakcija. Publiskās apspriešanas termiņš bija noteikts 4 nedēļas. Apspriešana notika no 4.augusta līdz 1. septembrim. Ar pilnveidotā teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem varēja iepazīties interneta vidē – Carnikavas novada interneta vietnē www.carnikava.lv, izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, kā arī izdruku formātā Carnikavas novada domē, Būvvaldē (Stacijas iela 5, Carnikava), darba dienās, darba laikā. Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros bija iesniedzami Carnikavas novada domē darba laikā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot elektroniski uz e-pasta adresi: buvvalde@carnikava.lv. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2017. gada 17.augustā martā plkst. 17.30 Carnikavas pamatskolas aktu zālē (2. stāvs, Nākotnes iela 1, Carnikava). Apspriešanas rezultātu izskatīšanas sanāksme notika 7.septembrī, plkst. 17.30, alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis” (Stacijas iela 5, Carnikava).

Ar sanāksmju protokoliem un apspriešanas ietvaros saņemtajiem iesniegumiem var iepazīties Pārskata ziņojums par teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apskriešanu. Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) ir izskatījis Carnikavas novada pilnveidotās redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu un sniedzis atzinumu (13.10.2017. atzinums Nr. 7., pieejams http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi).

Lai nodrošinātu teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas, Vides pārskata un VPVB sniegtā atzinuma publisko pieejamību valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (TAPIS), informāciju par teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas apspriešanas norisi, tostarp veiktajiem precizējumiem teritorijas plānojuma dokumentācijā, tiek izziņots papildus apspriešanas termiņš līdz š.g. 18.decembrim.

Pilnveidotās teritorijas plānojuma redakcijas apspriešanas papildus termiņa rezultātu izskatīšanas sanāksme notiks 18.decembrī plkst. 17.30, alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis” (Stacijas iela 5, Carnikava).

Plānošanas dokumenti:
I. Paskaidrojuma raksts
II. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
III. Grafiskā daļa:
Funkcionālais zonējums
Aizsargjoslas
Funkcionālais zonējums un aizsargjoslas (konsolidēts)
Ceļu struktūra
Meliorācijas sistēmas
Spēkā esošie detālplānojumi
IV. Vides pārskats

VPVB atzinums par Vides pārskatu

V. Pārskata ziņojumi par teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādi publisko apspriešanu:
V.I Pārskata ziņojums par TP 1.redakcijas un Vides pārskata projektu publisko apspriešanu
V.II Pārskata ziņojums par TP pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Papildus informācijai:
– teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs Zintis Varts (tālr. 67993428, 20237346, e-pasts: zintis.varts@carnikava.lv, pieņemšanas laiks: pirmdien un ceturtdien no 8.00–12.30 un no 13.30–17.30)
– teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāve Sarmīte Lesiņa (tālr. 29171134, e-pasts: sarmite@grupa93.lv).