Detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Cimdiņi”, Plieņciemā, Engures pagastā, Tukuma novadā publiskā apspriešana

Saskaņā ar Tukuma novada domes 2023. gada 28. septembra lēmumu “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Cimdiņi”, Plieņciemā, Engures pagastā, Tukuma novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Cimdiņi”, Plieņciemā, Engures pag., kadastra apz. 9050 007 0214, 1.0. redakcija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, paredzēt zemes vienības sadalīšanu vairākās apbūves vienībās, risināt nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu, t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai.

Publiskā apspriešana norisināsies no 16.10.2023. līdz 13.11.2023.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.11.2023. plkst. 18:00 videokonferences formātā Zoom platformā. Saite uz publiskās apspriešanas sanāksmi: https://ej.uz/pub_aps_Cimdini

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Tukuma novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnēwww.tukums.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lvsadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, saite uz dokumentiem: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27358

Interesentus, kas vēlas iepazīties ar detālplānojuma redakcijas materiāliem klātienē, kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lūdzam sazināties pa telefonu 25647322 vai rakstīt e-pastā: ilmars.bodnieks@tukums.lv (Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs Ilmārs Bodnieks).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Tukuma novada pašvaldībā (adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101), e-pasts (elektroniski parakstītiem dokumentiem):pasts@tukums.lv) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Tukuma novada pašvaldībā, tālr.25647322, teritorijas plānotājs Ilmārs Bodnieks.