Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 259, Jelgavā publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2024. gada 3.jūlija lēmumu Nr.2.1-26.3/3264 tiek nodots publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 259 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 029 0531), Jelgavā, detālplānojuma projekta pilnveidotā redakcija.

Detālplānojuma projektā ir veiktas izmaiņas attēlotajā funkcionālajā zonējumā, plānoto dīķu apjomā, saglabājot tikai esošos dīķus, un zemes vienību dalījumā, papildus izveidojot 19 savrupmāju apbūves zemes vienības. Detālplānojuma pilnveidotie risinājumi paredz 154 zemes vienību izveidi savrupmāju apbūvei un jaunu iekšējo ielu tīklu. Detālplānojuma teritorijas centrālajā daļā esošās ūdenstilpes plānots pārveidojot ainaviski pievilcīgas publiskās ārtelpas nodrošināšanai.

Detālplānojuma projekta pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana norisināsies no 2024. gada 10.jūlija līdz 30.jūlijam neklātienes formā (attālināti). Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē norisināsies 2024.gada 23.jūlijā pulksten 17.00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmei neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Ar detālplānojuma projekta pilnveidoto redakciju no 10.07.2024. var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_30249

Konsultācijas par detālplānojuma projekta pilnveidoto redakciju un iespējām ar to iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005475; 26490841 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt elektroniski pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai Ģeoportālā.