Detālplānojuma Mārupē, Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela apstiprināšana

Mārupes novada domē 2019.gada 31.jūlijā (sēde Nr. 9) ir pieņemts lēmums Nr.2 “Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.80760030028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”.

Materiāli ir pieejami ģeoportālā www.geolatvija.lv .