Detālplānojuma teritorijai Mārupē, ietverot nekustamos īpašumus Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela, publiskā apspriešana

Mārupes novada Dome 2019. gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (protokols Nr.3) “Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „Kārļa būmaņi”, Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novadā, tālrunis 29394282.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, tālrunis 27373939.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus īpašuma izmantošanai tirdzniecības centra attīstībai un ar to saistītās infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei, tai skaitā pārkārtot ielu sarkanās līnijas un precizēt apbūves tehniskos rādītājus un citus nosacījumus.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 2019.gada 10.aprīļa līdz 10.maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 25.aprīlī, plkst. 17.30, Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 10.maijam var iepazīties:
– Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13132
– Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv ;
– Mārupes novada Attīstības nodaļā (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā.

Rakstiski priekšlikumi līdz 2019.gada 10.maijam (pasta zīmogs) iesniedzami Mārupes novada domei Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē Klientu apkalpošanas centrā. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) (https://geolatvija.lv/geo/tapis3).

Sabiedriskās apspriešanas planšete