Detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā izstrādes uzsākšana, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšana

Rīgas pilsētas būvvalde 22.03.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-3870-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai zemesgabalā, kas atrodas UNESCO pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) aizsardzības zonas teritorijā, paredzot daudzfunkcionālu apbūvi ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “PN Project”

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa 93”

Detalizētāku informāciju var saņemt pie detālplānojuma izstrādātāja, SIA “Grupa93”, projektu vadītājas Kristīnes Casno, kristine@grupa93.lv, tel. 27373939 vai Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā pie galvenās teritorijas plānotājas, detālplānojuma izstrādes vadītājas Līgas Beilas (Amatu ielā 4, Rīgā) apmeklētāju pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00. Kontakttālrunis uzziņām: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv.

Lēmums un darba uzdevums pieejams šeit: http://www.rpbv.lv/uploads/news/2018/03/Balasta_2.pdf