Detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Purmales”, Bauskas nov., Iecavas pag. un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma dolomīta ieguvei atradnē ‘’Purmales’’ publiskā apspriešana

Bauskas novada dome 2021. gada 29. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 35 (prot. Nr. 3, 23.p.) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Purmales”, Bauskas novadā, Iecavas pagastā (ietverot zemes vienības ar kadastra apz. 4064 012 0009 un kadastra apz. 4064 012 0010) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana notiks no 2021. gada 16. augusta līdz 14. septembrim.

Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā”.

 Publiskās apspriešanas laikā:

Atbilstoši Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 20. panta 2. punkta un 21. panta trešās daļas 4. punkta prasībām, tiks organizēta detālplānojuma un IVN ziņojuma publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme, izmantojot tiešsaistes sarunu rīku.

Publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notiks 2021. gada 2. septembrī plkst. 17:05. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš pa tālr. 25645229 vai rakstot uz kaspars.mallons@iecava.lv. Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sanāksmes norises līdz plkst.17.00. Uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties sanāksmei.

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz š.g. 14. septembrim:

 • par detālplānojumu:
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz dome@iecava.lv;
  • nosūtot pa pastu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Iecavas novada pašvaldības administrācija” Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, LV-3913;
  • elektroniskā formā – valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16653.
 • par IVN ziņojumu:
  • SCHWENK Latvija SIA, sūtot tos uz adresi Lielirbes iela 17A-28, Rīga, LV-1046 (elektroniskā pasta adrese: info@schwenk.lv);
  • Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv).

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Iecavas novada domes 2020. gada 28. janvāra lēmumu (prot. Nr. 2., 21.p.) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Purmales”, Iecavas novadā, ietverot zemes vienības ar kadastra apz. 4064 012 0009 un kadastra apz. 4064 012 0010, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Detālplānojuma risinājumos ir detalizētas un precizētas Iecavas novada teritorijas plānojuma noteiktās prasības. Detālplānojuma teritorijā plānota derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve.

Detālplānojuma ierosinātājs”: SCHWENK Latvija SIA. Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93”. IVN izstrādātājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par detālplānojuma un IVN ziņojuma turpmāko izstrādes procesu un publisko apspriešanu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Bauskas Novada Vēstis”, pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv un valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.