Detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā, nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka ar Jūrmalas domes 2023.gada 28.februāra lēmumu Nr. 70 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 2023. gada 14.marta līdz 2023. gada 16.aprīlim.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties:

  • elektroniskā formā – valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.
  • klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 29425622 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv  – apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, pie detālplānojuma projekta vadītājas.

Informācija par publisko apspriešanu un detālplānojuma risinājumiem būs apskatāma pie detālplānojuma teritorijas un Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, 1. stāva vestibilā.

Atbilstoši Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 21. panta trešās daļas 4. punkta prasībām, tiks organizēta publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku.

Publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notiks 2023. gada 28.martā plkst. 17.00. Dalību sanāksmē lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru +371 29425622 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv  līdz 2023. gada 28.martam plkst.13.00.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojumu lūdzam iesniegt:

  • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas;
  • nosūtīt ar pasta starpniecību Jūrmalas valstspilsētas administrācijai, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 vai Pilsētplānošanas pārvaldei Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010;
  • elektroniski parakstītus iesniegumus – nosūtīt uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv .

Iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par detālplānojuma turpmāko izstrādes procesu un publisko apspriešanu Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.