Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas stratēģiskā ietekme uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošana sabiedriskajai apspriešanai

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros Finanšu ministrija sadarbībā ar SIA “Grupa93” ir sagatavojusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas Vides pārskata projektu.

Plānošanas dokuments: Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programma (turpmāk – Darbības programma).

Darbības programma ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas investīcijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda+, Kohēzijas fonda un Taisnīgās pārkārtošanās fonda finansējuma ietvaros. Darbības programma ir izstrādāta balstoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam identificētajām tautsaimniecības vajadzībām un noteiktajiem uzdevumiem. Darbības programmā norādīti politiskie mērķi, prioritātes un specifiskie atbalsta mērķi un to ietvaros plānotās veicamās atbalstāmās darbības, finansējuma apmērs un atbilstošs nacionālais līdzfinansējums, kā arī noteikti sasniedzamie rādītāji. Plānošanas dokuments ietekmēs visu Latvijas teritoriju. Darbības programmas sabiedriskā apspriešana notikusi no 2020.gada 10.augusta līdz 2020.gada 9.septembrim.

Izstrādātāji:
Plānošanas dokumentu ir izstrādājusi Finanšu ministrija (adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV–1919, Latvija, tālrunis: 67095656; e-pasts: pasts@fm.gov.lv; tīmekļvietnes adrese: www.fm.gov.lv), Vides pārskatu – SIA “Grupa 93” (adrese: Kr.Barona iela 3 – 4, Rīga, LV–1050, Latvija, tālrunis: 27373939 (kontaktpersona Marita Nikmane), e-pasts: info@g93.lv, marita@g93.lv, tīmekļvietnes adrese: www.grupa93.lv).

Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2020.gada 3.novembra līdz 2020.gada 2.decembrim. Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2020.gada 23.novembra līdz 2020.gada 27.novembrim (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.fm.gov.lv, www.esfondi.lv un www.grupa93.lv, sākot ar 23.novembri), kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz Finanšu ministrijas e-pasta adresi: pasts@fm.gov.lv vai SIA “Grupa93” e-pasta adresi: info@g93.lv. Saiti uz tīmekļa vietni, kur būs pieejama videoprezentācija, būs iespējams saņemt arī e-pastā, piesakot to pa e-pastu: info@g93.lv vai tālruni: 27373939. Tiešsaistes videokonference notiks 2020. gada 27.novembrī plkst. 10:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnēs www.fm.gov.lv, www.esfondi.lv un www.grupa93.lv).

Plānošanas dokuments (pieejams šeit), Vides pārskata projekts ir pieejams ŠEIT, un tā kopsavilkums ir pieejams ŠEIT.

Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmes prezentācija pieejama ŠEIT.

Rakstiskus priekšlikumus/atsauksmes ar norādi “Priekšlikumi Vides pārskatam par Eiropas Savienības fondu 2021.–2027.gada plānošanas dokumenta “Darbības programma Latvijai 2021.–2027.gadam” var nosūtīt līdz 2020.gada 2.decembrim pa pastu Finanšu ministrijai vai arī elektroniski uz e-pasta adresēm: pasts@fm.gov.lv un info@g93.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.