Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. – 2030.gadam pilnveidotās redakcijas (3.0.) apstiprināšana

Jēkabpils pilsētas dome 20.06.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 302 “Par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr.19, 21.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 10 “Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Materiāli ir pieejami ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15180.