Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr. 530 (protokols Nr. 28, 4.§) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir nodota Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam pilnveidotā redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 8.janvāra līdz 4.februārim.

Ar teritorijas plānojuma materiāliem minētajā termiņā elektroniskā formātā var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jekabpils.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, izdruku formātā – Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas telpās (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī) un Jēkabpils pilsētas Pilsētsaimniecības departamenta telpās (Jaunajā ielā 31C, Jēkabpilī) darba laikā.

Rakstveida priekšlikumi iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros iesniedzami Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201 (klātienē darba laikā vai nosūtot pa pastu) vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi pasts@jekabpils.lv. Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, adrese un kadastra numurs.

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 23. janvārī plkst. 17.30 Jēkabpils tautas nama Baltajā zālē Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī.

Papildus informācija un individuālo konsultāciju iespējas pie teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas, arhitektes Ilgas Tretjakovas (tālr.: 65207430, e-pasts: ilga.tretjakova@jekabpils.lv, pieņemšanas laiks: Jēkabpils pilsētas Pilsētsaimniecības departamentā, Teritorijas plānošanas nodaļā, Jaunajā ielā 31C, pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00).

Papildus informācija pie teritorijas plānojums izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāves Sarmīte Lesiņa (tālr.: 29171134, e-pasts: sarmite@grupa93.lv)

 

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam pilnveidotās redakcijas materiāli:

Lēmums

I. Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta pielikumi

II. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

III. Grafiskā daļa:
Funkcionālais zonējums
Aizsargjoslas
Kultūrvēsturiskās aizsargājamas teritorijas un objekti
Transporta attīstības plāns

IV. Pārskats par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju

V. Vides pārskata projekts