Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 1. redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2018. gada 11. janvāra lēmumu Nr. 9 (protokols Nr. 1, 11.§) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam 1. redakcija un stratēģiskās ietekmes uz vidi Vides pārskata projekts.

Plānošanas dokuments attiecas uz Jēkabpils pilsētas teritorijas atļauto izmantošanu, prasībām apbūvei un teritorijas izmantošanas iespējām laika posmam līdz 2030. gadam. Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Grupa93” (K. Barona ielā 3–4, Rīgā, www.grupa93.lv), pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātā 2017. gada 7. augustā noslēgto līgumu.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018. gada 22. janvāra līdz 20. februārim.

Ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem minētajā termiņā elektroniskā formātā var iepazīties ŠEIT, Jēkabpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jekabpils.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, izdruku formātā – Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas telpās (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī) un Jēkabpils pilsētas Pilsētsaimniecības departamenta telpās (Jaunajā ielā 31C, Jēkabpilī) darba laikā.

Rakstveida priekšlikumi iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros iesniedzami Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201 (klātienē darba laikā vai nosūtot pa pastu) vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi vpa@jekabpils.lv.

Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, adrese un kadastra numurs.

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 7. februārī plkst. 17.30 Jēkabpils tautas nama Baltajā zālē Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī.

Papildus informācijai un individuālām konsultācijām

  • teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Ilga Tretjakova (tālr.: 65207430, e-pasts: ilga.tretjakova@jekabpils.lv, pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00);
  • teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāve Sarmīte Lesiņa (tālr.: 29171134, e-pasts: sarmite@grupa93.lv.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme paredzēta 2018. gada 28. februārī plkst. 17.30 Jēkabpils tautas nama Baltajā zālē Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī.