Jelgavas novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 24.04.2024. lēmumu Nr. 11 “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma (administratīvajai teritorijai līdz 30.06.2021.) un vides pārskata 6. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota Jelgavas novada teritorijas plānojuma (administratīvajai teritorijai līdz 30.06.2021.) un vides pārskata 6. redakcija.

Publiskā apspriešana notiks no 13.05.2024. līdz 14.06.2024.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks hibrīdrežīmā 27.05.2024. plkst. 18.00. Klātienē sanāksme tiks organizēta Jelgavas novada pašvaldības zālē (Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001), bet, lai pieteiktos attālinātai dalībai sanāksmē Microsoft Teams platformā, lūdzam iepriekš (ne vēlāk kā divas stundas pirms sanāksmes) nosūtīt pieteikumu uz e-pastu krista.tumova@jelgavasnovads.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma un vides pārskata 6. redakcijas dokumentiem var iepazīties:

Izdrukas veidā:

‒ Jelgavas novada pašvaldībā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Lielā ielā 5/7, Jelgavā, LV-3001), pašvaldības darba laikā;

Elektroniskā veidā:

‒ valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_27772:

‒ Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Rakstiski priekšlikumi par Teritorijas plānojuma un vides pārskata 6. redakciju iesniedzami līdz 2024. gada 14. jūnijam (ieskaitot):

‒ Jelgavas novada pašvaldībai (Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001), nosūtot tos pa pastu vai elektroniski parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un iesūtot uz e-pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv. Abos gadījumos iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija);

‒ valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis.

Teritorijas plānojuma 6. redakcijas risinājumi sagatavoti, pamatojoties uz 2023. gada decembrī apstiprināto Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2034. gadam, atkārtoti izsniegtajiem institūciju nosacījumiem un saņemtajiem atzinumiem par Teritorijas plānojuma 5. redakciju, kā arī sabiedrības pārstāvju sniegtajiem priekšlikumiem. Teritorijas plānojumā ir veiktas būtiskas izmaiņas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos kā arī grafiskajos materiālos.

Plašāku informāciju skatīt pašvaldības mājas lapā: https://www.jelgavasnovads.lv/lv/jaunumi