Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšana un Saistošo noteikumu izdošana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 28.punktu, Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 24.martā ir pieņemts lēmums Nr.138 (protokols Nr.4, 1.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.8 (protokols Nr.4, 2.punkts) “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Teritorijas plānojuma grozījumu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Grupa93”, adrese: Krišjāņa Barona iela 3-4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67217043, e-pasta adrese: info@grupa93.lv, tīmekļa vietne www.grupa93.lv.

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu, kā arī ar Vides pārskatu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Informatīvais ziņojums par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi un informācija par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai ir pieejami Jūrmalas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Ar atzinumu par Vides pārskatu var iepazīties Vides pārraudzības valsts biroja interneta vietnē www.vpvb.gov.lv.