Lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā publiskā apspriešana

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NOSLĒGUMA SANĀKSME

Šī gada 23. janvāri noslēgsies lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu publiskā apspriešana. Atbilstoši lokālplānojumu izstrādes kārtībai, pēc publiskās apspriešanas beigām tiek organizēta sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, sniegti komentāri par to ievērtēšanu. Pārskats par publisko apspriešanu pieejams ŠEIT.

Lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2018. gada 31. janvārī, plkst. 18:00, Olaines kultūras centrā, Zeiferta iela 11, Olainē. Saņemto atzinumu un priekšlikumu apkopojums pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās būs pieejams Olaines novada mājas lapā www.olaine.lv, kā arī lokālplānojuma izstrādātāju, SIA “Grupa93” mājas lapā www.grupa93.lv

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” projektu vadītāju Kristīni Casno (e-pasts: kristine@grupa93.lv) vai zvanīt uz uzņēmuma biroja tālruni – 27373939


Olaines novada dome informē, ka 2017. gada 12. decembra domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (17.prot., 3.p.)”.

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas, t.i., no 2018. gada 2. janvāra līdz 23.janvārim.

Lokālplānojuma redakcijas projekta materiāli ir pieejami ŠEIT, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.olaine.lv/sabiedriska-apspriesana un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.
Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakciju izdruku veidā būs iespējams iepazīties Olaines novada pašvaldībā, Zemgales iela 33, Olaine, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.

2018. gada 10. janvārī tiks organizēta lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme, kura norisināsies Olaines kultūras namā, Zeiferta iela 11, Olaine plkst.18.00.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam sniegt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Tos var iesniegt arī:
– Olaines novada domē, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 vai elektroniskā formā uz e-pastu olainesdome@olaine.lv
– SIA “Grupa93”, Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050 vai elektroniskā formā uz e-pastu kristine@grupa93.lv

Papildus informācijas saņemšanai lūdzam zvanīt SIA “Grupa93” pa tālruni 27373939 vai rakstīt uz e-pasta adresi kristine@grupa93.lv