Lokālplānojuma publiskā apspriešana zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes (tālāk tekstā– Pašvaldība) 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu Nr.306 (protokols Nr.11, 8.§) ir nodots publiskajai apspriešanai lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, un tā Vides pārskata projekts.

Lokālplānojuma mērķis – radīt priekšnoteikumus lokālplānojumā ietvertās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot estētiskas, funkcionālas pilsētvides veidošanu un ilgtspējīgu infrastruktūras, energoefektivitātes un vides kvalitātes paaugstināšanu. Lokālplānojuma būtība ir veikt grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada), grozot zemes vienības Dakstiņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 9601 016 0015) funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu jaunas katlu mājas būvniecības ieceres realizēšanas iespējas, paredzot vides aizsardzības, transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju kompleksus risinājumus lokālplānojuma teritorijā.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Pašvaldība

Lokālplānojuma un tā Vides pārskata izstrādātājs – SIA “Grupa93”, vienotais reģistrācijas Nr.50103129191, Krišjāņa Barona iela 3 – 4, Rīga, LV-1050.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018.gada 8.oktobrim līdz 2018.gada 6.novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto lokālplānojuma redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties šeit, kā arī::

  • izdrukas formā Pašvaldības ēkas foajē Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
  • elektroniskā formā Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānošana” – “Lokālplānojumi”;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2018.gada 6.novembrim:

  • nosūtot pa pastu Pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201;
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv;
  • iesniedzot personīgi Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Pašvaldības darba laikos: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Pusdienu pārtraukums* no plkst. 12.00 līdz 13.00.
    * – Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 2018.gada 31.oktobrī plkst.17.00 Pašvaldības ēkas sanāksmju zālē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, plānota 2018.gada 14.novembrī plkst.17.00 Pašvaldības ēkas sanāksmju zālē.

Apmeklētāju pieņemšana pie teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas – Pašvaldības Attīstības pārvaldes Pilsētplānošanas nodaļas ainavu arhitektes – teritorijas plānotājas Daces Elbretes katru darba dienu Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 318.kabinetā Pašvaldības darba laikos, iepriekš piesakoties: zvanot uz tālr.:64210681, mob.tālr.: 27334425 vai rakstot e-pastu: dace.elbrete@valmiera.lv.

Jautājumu gadījumā par lokālplānojuma risinājumiem lūgums sazināties ar lokālplanojuma izstrādātāju SIA “Grupa 93” projektu vadītāju Sarmīti Lesiņu, mob.tālr.: 29171134, e-pasts: sarmite@g93.lv, un jautājumos par Vides pārskata projektu ar vides eksperti Maritu Nikmani, mob.tālr.: 29443385, e-pasts: marita@g93.lv.