LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAI STARP 13.LĪNIJU, APBŪVES TERITORIJĀM BULDURU PROSPEKTA JŪRAS PUSĒ, VIENĪBAS PROSPEKTU UN PLUDMALI, JŪRMALĀ PRECIZĒTAIS VIDES PĀRSKATS IESNIEGTS VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

Atzinuma saņemšanai iesniegtais precizētais Vides pārskats pieejams ŠEIT.

Lokālplānojuma 1.1.redakcijas materiāli:

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums. Labiekārtojuma un būvju dizaina risinājumu vadlīnijas

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Teritorijas esošā izmantošana un esošie izmantošanas aprobežojumi

Teritorijas funkcionālais zonējums un sarkano līniju plāns

Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājuma priekšlikums

Savietotais inženiertīklu plāns un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi

Šķērsprofili

Teritorijā esošās dabas vērtības