Lokālplānojuma zemes vienībai “Liedes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā 1. redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana

Ropažu novada pašvaldības dome 20.09.2023. sēdē pieņēma lēmumu Nr. 2698 “Par lokālplānojuma,  teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, zemes vienībai “Liedes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.76/2023,2.§).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienības “Liedes” daļai, kurai Stopiņu novada teritorijas plānojumā (šobrīd Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma) ir noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS), grozīt šo zonējumu  uz zonējumu, kurā iespējams attīstīt noliktavu apbūves funkciju (Tehniskās apbūves teritorija  (TA)).

Līdztekus lokālplānojuma publiskajai apspriešanai nodots apspriešanai arī  stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātais vides pārskata projekts.

Lokālplānojuma 1. redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešanas termiņš no 10.10.2023. līdz 07.11.2023.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 23.10.2023. plkst. 18:00. Saite uz sanāksmi – https://ieej.lv/3SdXS.

Ar lokālplānojuma 1. redakciju un vides pārskata projektu var iepazīties:

  • ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23919
  • izdrukas veidā Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā.  Apmeklētāju pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni

Priekšlikumus par publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem rakstiskā veidā var iesniegt Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23919 sadaļā “Iesniegt priekšlikumu” līdz 07.11.2023.

Papildus informāciju par lokālplānojuma risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju Ropažu novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāju Andru Valaini, e-pasts: andra.valaine@ropazi.lv, tālr.23280141.

Lokālplānojuma  1. redakcijas un vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Grupa93” (Torņa iela 4, IIC-202, Rīga, LV-1050, e-pasts: info@g93.lv, tālr. 27373939, www.grupa93.lv).