LOKĀLPLĀNOJUMA “Jauda-2” STRATĒĢISKĀS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA (SIVN) VIDES PĀRSKATA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅA PAGARINĀJUMS

Vides pārskata un Lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam “Jauda -2” publiskās apspriešanas laiks, kas bija noteikts no 2020.gada 3.marta, ir pagarināts līdz 30.maijam.

Atkārtota publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 28.maijā plkst.17.00 Atmodas ielā 1a, Inčukalna Tautas namā.

Materiāli pieejami Inčukalna novada domes mājas lapā www.incukalns.lv un vienotajā ģeotelpiskās informācijas sistēmas vietnē www.geolatvija.lv, saite uz dokumentiem: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17346

SIVN Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas videoprezentācija pieejama https://www.incukalns.lv/public/lat/aktualitates/4130/, kā arī zemāk:

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto Vides pārskatu un lokālplānojuma redakciju var turpināt iesniegt līdz 30.05.2020. (pasta zīmogs). Tie sūtāmi pa pastu Inčukalna novada domei vai iesniedzami elektroniski uz e-pasta adresi : dome@incukalns.lv . Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu izstrādā SIA “Grupa93”, tālrunis 29545377.

Lokālplānojumu izstrādā SIA „Knokk Knokk”, tālrunis 26435952.

Saziņai ar Inčukalna novada būvvaldi tālrunis 62007232.