Lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam “Jauda-2” Inčukalna novadā un tā Vides pārskata projekta publiskā apspriešana

Ņemot vērā 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Vides pārskata un lokālplānojuma “Jauda-2” publiskās apspriešanas sanāksme šī gada 16.martā tiek atcelta, aizvietojot ar iespēju interesentiem uzdot jautājumus un saņemt atbildes telefoniski, zvanot atbildīgajiem speciālistiem iepriekš izsludinātajā sanāksmes norises laikā – 16.martā no plkst. 17.30 – 18.30:

  • Inčukalna pašvaldības speciālistei, lokālplānojuma izstrādes vadītājai Maija Bērziņai, mob. 27343232
  • lokālplānojuma izstrādātāja SIA „Knokk Knokk” pārstāvim Kārlim Bedrītim, mob.26435952
  • SIVN Vides pārskata izstrādātājas SIA “Grupa93” pārstāvei Ingai Gavenai, mob. 29545377

Uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes tiks fiksētas protokolā un būs publiski pieejamas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Citas iespēja viedokļu un priekšlikumu izteikšanai par apspriešanā nodotajiem dokumentiem līdz publiskās apspriešanas termiņa ( 2.aprīlis) noslēgšanās – bez izmaiņām: https://www.incukalns.lv/public/lat/aktualitates/3979/


Inčukalna novada dome 2020.gada 19.februārī sēdē pieņēma lēmumu Nr.4, 8.§.“Par Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata un lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jauda-2”, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, grozot teritorijas plānojumu, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nopamatot novada teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma Publiskās apbūves teritorijas (P) maiņu uz Derīgo izrakteņu ieguves teritoriju (R-1), lai zemes vienībā varētu pabeigt derīgo izrakteņu ieguvi un nodrošināt iespējas tālākai teritorijas rekultivācijai teritorijas izmantošanai rekreācijai (ūdenskrātuves izveidei daivinga aktivitātēm, apkārtnes labiekārtošanai atpūtas un rekreācijas iespējām u.tml.)

Lokālplānojuma redakcijas un tā Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 03.marta līdz 2020.gada 2.aprīlim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 16.martā plkst. 17.30 Atmodas ielā 1a, Inčukalna Tautas namā.
Ar sagatavoto Vides pārskata projektu var iepazīties ŠEIT, ar Vides pārskata projekta kopsavilkumu – ŠEIT.
Ar Lokālplānojuma redakcijas un Vides pārskata projektu pilnā apjomā var iepazīties:
– ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvia.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14366 )
– Inčukalna novada domes mājas lapā www.incukalns.lv
– Inčukalna novada pašvaldības Būvvaldē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, darba dienās darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju un Vides pārskata projektu līdz 02.04.2020. (ieskaitot) var iesniegt, nosūtot pa pastu vai iesniedzamo Inčukalna novada Klientu apkalpošanas centrā, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, LV-2141, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@incukalns.lv Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Knokk Knokk” (reģ. nr. 40203108122, Pulkveža Brieža iela 4 – 1, Sigulda), kontakttālrunis 26435952.

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu izstrādātājs: SIA “Grupa93” (Reģ.nr. 50103129191, K. Barona iela 3 – 4, Rīga), kontakttālrunis 29545377.

Informācijai tālrunis Inčukalna novada Būvvaldē 62007232.