Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Valteri”, Mārupes nov. publiskā apspriešana

Mārupes novada pašvaldība 2021. gada 27. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr. 13).

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 15. novembra līdz 15. decembrim.

Ar lokālplānojuma materiālu dokumentāciju publiskās apspriešanas laikā var iepazīties:

  • elektroniskā formātā valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19602);
  • elektroniskā formātā Mārupes novada pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv (https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/lokalplanojumi);
  • drukātā formātā Mārupes novada pašvaldībā Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un piesakoties vizītei iepriekš, sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieci Daci Žīguri (tālr. 67149862, e-pasts dace.zigure@marupe.lv) un vienojoties par konkrētu datumu un laiku.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī Covid-19 pandēmijas apstākļos, lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālinātā – videokonferences režīmā Zoom vidē, 9. decembrī plkst. 17:00.

Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
Parole: Valteri09

Viedokļus un priekšlikumus līdz 2021. gada 15. decembrim (ieskaitot) aicinām izteikt:

  • nosūtot iesniegumu Mārupes novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167) vai elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu marupe@marupe.lv. Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastītē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29, vai administrācijas ēkā Babītes pagastā – Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
  • elektroniski valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geloatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” > “Iesniegt priekšlikumu”.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieci Daci Žīguri (tālr. 67149862, e-pasts dace.zigure@marupe.lv ) vai lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāvi Klintu Alpu-Šulmani (tālr. 22003760, e-pasts klinta@g93.lv ).