Lokālplānojuma zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Liepājas pilsētas pašvaldība 2021. gada 19. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.237/7 “Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojums ir izstrādāts ar mērķi radīt priekšnoteikumus daudzveidīgākai pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanai un uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot nekustamo īpašumu racionālu izmantošanu ne tikai pašvaldības funkciju realizēšanai, veicot grozījumus spēkā esošajā Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā. Balstoties uz publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem par lokālplānojuma 1. redakciju, lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā pēc būtības veiktas sekojošas izmaiņas:

  • Jaukta centra apbūves teritorijā (JC1) Jūrkalnes ielā 2, teritorijas dienvidu daļā iekļauta Teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN) – “Teritorija publiskās ārtelpas (multifunkcionālas zaļās zonas) ierīkošanai”, tādejādi īpaši akcentējot nepieciešamību veidot publiski pieejamu zaļo zonu, lai nodrošinātu rekreācijas iespējas apkārtnes iedzīvotājiem.
  • Precizēti Jaukta centra apbūves teritorijā (JC2) Krūmu ielā 65 atļautie papildizmantošanas veidi, sašaurinot atļautās izmantošanas, nosakot, ka teritorijā drīkst tikt attīstīti tikai tādi vieglās rūpniecības uzņēmumi, kuriem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iedalījumam un kārtībai nav nepieciešamas piesārņojošas darbības atļaujas vai apliecinājumi, līdz ar to tiek izslēgta iespēja attīstīt tādu rūpniecības uzņēmumu apbūvi, kas varētu pasliktināt vides kvalitātes rādītājus blakus zemes vienībās.

Pārējie lokālplānojuma risinājumi saglabāti nemainīgi – zemes vienībām Jūrkalnes ielā 2 saglabāts funkcionālais zonējums Jaukta centra apbūves teritorija (JC1), kas piedāvā plašu teritorijas atļautās izmantošanas spektru, t.sk., pieļaujot arī rindu māju un daudzdzīvokļu māju apbūvi, papildus iekļautas prasības multifunkcionālas zaļās zonas ierīkošanai. Zemes vienībai Krūmu ielā 65 un Krūmu iela 65A noteikts funkcionālais zonējums Jaukta centra apbūves teritorija (JC2), precizējot atļautos papildizmantošanas veidus, savukārt zemes vienībām Krūmu ielā 72 un 74 saglabāts funkcionālais zonējums Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2), kas ir saskaņā ar jau esošo teritorijas izmantošanu Krūmu ielā 74, kā arī to, ka zemes vienības robežojas ar ostas, tehniskās apbūves un ražošanas teritorijām. Ņemot vērā tuvumā esošās dzīvojamās apbūves kontekstu, visā lokālplānojuma teritorijā joprojām ir izslēgta iespēja veidot ar smago rūpniecību saistītu apbūvi.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Liepājas pilsētas pašvaldība, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kontaktpersona – Teritorijas plānotāja Anete Bērziņa, tālr. 63404427, e-pasts: anete.berzina@liepaja.lv.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Grupa93”, Krišjāņa Barona iela 3-4, Rīga LV-1050, kontaktpersona – projektu vadītāja Klinta Alpa-Šulmane, tālr. 22003760, e-pasts: klinta@g93.lv.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 26. jūlija. – 22. augustam.

Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 17. augustā plkst. 17.00, attālināti, tiešsaistē, izmantojot platformu ZOOM.

Lai piedalītos sanāksmē kā aktīvais dalībnieks, ir nepieciešams iepriekš reģistrēties: https://ej.uz/KrumuLP2

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un tās Vides pārskata projektu izdrukas formā var iepazīties Liepājas pilsētas būvvaldes telpās Peldu ielā 5, pirmā stāva foajē, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst. 18.00, piektdienās līdz plkst. 16.00), savukārt elektroniskā formā – valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20817, pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv, kā arī šeit – lokālplānojuma izstrādātāja mājas lapā www.grupa93.lv.

Viedokļus un priekšlikumus līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai (ieskaitot) var izteikt:

  • rakstiski iesniedzot vai sūtot pa pastu Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai elektroniski parakstītus, adresējot to buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
  • elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”;
  • klātienē, iepriekš piesakoties pie Teritorijas plānotājas (kartogrāfes) Anetes Bērziņas (e-pasts: anete.berzina@liepaja.lv, kontakttālrunis: 63404427).

Par izmaiņām publiskās apspriešanas norisē aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājaslapā, izstrādātāja mājas lapā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas materiāli pieejami ŠEIT.