Lokālplānojuma zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana

Paziņojumā veikti precizējumi 04.03.2021. un 01.04.2021.

Liepājas pilsētas pašvaldība 2021. gada 21. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.28/1 “Par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Līdz ar lokālplānojuma redakciju publiskā apspriešana notiek arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projektam.

Lokālplānojuma mērķis ir sekmēt un nodrošināt ilglaicīgu Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem, kā arī nodrošināt sabiedrībai iespēju iegūt informāciju, izteikt savu viedokli un piedalīties lokālplānojuma izstrādāšanas procesā. Lokālplānojuma būtība ir veikt grozījumus spēkā esošajā Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā lokālplānojuma teritorijā, radot priekšnoteikumus daudzveidīgākai pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanai un uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot nekustamo īpašumu racionālu izmantošanu ne tikai pašvaldības funkciju realizēšanai.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Liepājas pilsētas pašvaldība, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kontaktpersona – Teritorijas plānotāja Anete Bērziņa, tālr. 63404427, e-pasts: anete.berzina@liepaja.lv.

Lokālplānojuma un Vides pārskata izstrādātājs – SIA “Grupa93”, Krišjāņa Barona iela 3-4, Rīga LV-1050, kontaktpersona – projektu vadītāja Klinta Alpa-Šulmane, tālr. 22003760, e-pasts: klinta@g93.lv..

Lokālplānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 1. februāra līdz 14. martam. Publiskās apspriešanas termiņš pagarināts no 14. marta līdz 20. aprīlim.

Gadījumā, ja valstī noteiktā ārkārtas situācija tiks pagarināta, attiecīgi tiks pagarināts arī lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš, nodrošinot apspriešanu vēl divas nedēļas pēc ārkārtējās situācijas beigām, kuru laikā notiks arī publiskās apspriešanas sanāksme.

Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 10. martā plkst. 17.00 Liepājas pilsētas domes Lielajā zālē, Rožu ielā 6, Liepājā. Publiskās apspriešanas sanāksme tiek pārcelta uz 13. aprīli, plkst. 17.00, Liepājas pilsētas domes Lielajā zālē, Rožu ielā 6, Liepājā.

Ņemot vērā 24. martā izsludināto likumu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” (stājās spēkā 25. martā), lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks otrdien, 13. aprīlī, plkst. 17.00, attālināti, tiešsaistē, izmantojot platformu ZOOM.

Lai piedalītos sanāksmē, ir nepieciešams iepriekš reģistrēties: www.ej.uz/KrumuLP

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakciju un tā Vides pārskata projektu izdrukas formā var iepazīties Liepājas pilsētas būvvaldes telpās Peldu ielā 5, pirmā stāva foajē, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst. 18.00, piektdienās līdz plkst. 16.00), savukārt elektroniskā formā – valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16455 , pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv, kā arī lokālplānojuma izstrādātāja mājas lapā www.grupa93.lv.

Ārkārtējās situācijas laikā apmeklētāju pieņemšana klātienē nenotiek.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai (ieskaitot):

  • iesniedzot vai sūtot pa pastu Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai elektroniski parakstītus, adresējot to buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Par izmaiņām publiskās apspriešanas norisē aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājaslapā, izstrādātāja mājas lapā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Lokālplānojuma 1. redakcijas materiāli pieejami ŠEIT.

Publiskās apspriešanas planšete