Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Tālavas”, Mūrmuiža, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā publiskā apspriešana

Beverīnas novada dome 2021.gada 29.aprīlī pieņēma lēmumu par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Beverīnas novada teritorijas plānojums nekustamajā īpašumā “Tālavas” (kad. nr. 9662 007 0504) (iepriekš ´Bīriņi”, kad.nr.9662 007 0096, “Bīriņi” kad.nr.9662 007 0083 un “Jaunrūpnieki, kad.nr. 9662 007 0380), Mūrmuiža, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojums izstrādes mērķis ir nodrošinot priekšnoteikumus mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves iespējām, grozot līdzšinējo funkcionālo zonējumu no Savrupmāju (ģimeņu māju) apbūves un Tehniskās apbūves teritorijas uz Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorija funkcionālo zonu, nosakot atbilstošus teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiks maija mēneša ietvaros, ne mazāk kā četras nedēļas no paziņojuma publiskošanas Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” un www.beverinasnovads.lv no 2021. gada 6. maija līdz 3. jūnijam (ieskaitot)!

Ņemot vērā valstī noteiktos drošības un pulcēšanās ierobežojumus Covid-19 pandēmijas laikā, publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti, 2021.gada 21.maijā plkst. 18.00 ZOOM platformā, tiešraide tiks pārraidīta Beverīnas pašvaldības un izstrādātāja SIA “Grupa93” Facebook kontos. Interesentus, kas vēlas piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē ZOOM platformā, kā aktīvs sanāksmes dalībnieks, lūdzam pieteikties līdz 21.maijam, plkst. 12.00, reģistrējoties elektroniski ŠEIT. Piekļuves informācija sanāksmei ZOOM platformā interesentiem tiks izsūtīta sanāksmes norises dienā.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no apspriešanas uzsākšanas paziņojuma dienas būs iespējams iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.beverīna.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Interesentus, kas vēlas detalizēties iepazīties ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem, kā arī saņemt konsultāciju, lūdzam pieteikties pa telefonu 29473182 (Cilda Pugaile) vai 29171134 (Sarmīte Lesiņa).

Rakstiskus priekšlikumus apspriešanas termiņa ietvaros varēs iesniegt elektroniski, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, vai nosūtot Beverīnas novada pašvaldībai (elektroniski parakstītiem dokumentiem) uz e-pastu pasvaldiba@beverina.lv. Pasta sūtījumiem adrese: “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs; kontaktinformācija saziņas nepieciešamības gadījumā.

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Beverīnas novada pašvaldībā, tālr. 29473182 (Cilda Purgailu) vai pie lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93”, tālr. 29171134 (Sarmīte Lesiņa).