Lokālplānojuma teritorijai Alsviķu ielā 2 , Alūksnē, publiskā apspriešana

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmumu (Nr. 29, protokols Nr. 3, 8.p.) „Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam īpašumā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” lokālplānojuma redakcija nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošinot priekšnoteikumus teritorijas izmantošanas iespējām mūsdienīga, ainavā integrēta daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves kvartāla attīstībai, atbilstošas  infrastruktūras  (piekļuve, centralizētās inženiertehniskās apgādes tīkli, labiekārtota ārtelpa) izveidei, grozot līdzšinējo  teritorijas funkcionālo zonējumu no Publiskās apbūves teritorijas (P) uz Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD) un koriģējot Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) īpatsvaru un robežas.

Lokālplānojuma ierosinātājs: Alūksnes novada pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādes virsmērķis  ir nodrošināt priekšnoteikumus investīciju piesaistei īres dzīvokļu māju projektu īstenošanai  mājokļu pieejamības uzlabošanai Alūksnes pilsētā.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93”, Torņa ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 27 373 939, e-pasts info@g93.lv.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas – no 2023. gada 8. marta līdz 5. aprīlim

Publiskās apspriešanas ietvaros ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties:

  • pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā “Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Aktuālās apspriešanas”;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, saite https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24985
  • izdruku formātā Alūksnes novada pašvaldībā – Dārza iela 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 300.kabinetā, darba dienās pašvaldības darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa telefonu 26668502 vai e-pastā: rimma.mellenberga@aluksne.lv..

 Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • klātienē, 23. martā plkst. 17.15, Alūksnes novada pašvaldības administrācijas ēkas Lielajā zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
  • attālinātā, video konferences formātā Zoom platformā, 30. martā plkst. 17.30, interesentiem iepriekš piesakoties e-pastā sarmite@g93.lv piekļuves saites saņemšanai.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2023. gada 5. aprīlim (ieskaitot) var iesniegt:

  • nosūtot  elektroniski  parakstītu Alūksnes novada pašvaldībai uz  pašvaldības e adresi vai uz e-pasta adresi dome@aluksne.lv,
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu
  • nosūtot pašrocīgi parakstītu iesniegumu pa pastu uz adresi Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu nogādājot personīgi vai aizpildot pašvaldības klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā.

Jautājumu vai papildus informācijas gadījumā lūdzam sazināties ar Rimmu Mellenbergu, e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv, tālrunis 26668502 vai lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāvi  Sarmīti Lesiņu, e-pasts: sarmite@g93.lv, tālrunis 29171134.