Lokālplānojuma, ar kuru groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, 3A, 3B un 5 Alūksnē pilnveidotās redakcijas atkārtota publiskā apspriešana

Lai nodrošinātu lokālplānojuma  apspriešanas procedūru  atbilstoši  Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma prasībām, 10.03.2023. Alūksnes novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums  (Nr. 59, sēdes protokols Nr.4, 1.p.)  “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” pilnveidotās redakcijas  atkārtotu publisko  apspriešanu.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas – no 2023. gada 17.marta  līdz 2023. gada  17.aprīlim

Apspriešanas sanāksme notiks attālināti – video konferences formātā ZOOM platformā 2023.gada 5.aprīlī plkst.17.30, interesentiem iepriekš piesakoties piekļuves saites saņemšanai uz e-pastu – sarmite@g93.lv.

 Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties

  • Alūksnes novada pašvaldībā – Dārza iela 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 300.kabinetā, darba dienās pašvaldības darba laikā;

Elektroniski:

  • pašvaldības tīmekļa vietnē aluksne.lv sadaļā: Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/ Aktuālās apspriešanas;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26819

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 17.04.2023. var iesniegt:

  • sūtot pašvaldības e-adresē;
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi dome@aluksne.lv;
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu nosūtot  pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (iesūtīšanas termiņš 17.aprīlis);
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, pieslēdzoties portālam ar Latvija.lv kontu;
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu nogādājot personīgi vai aizpildot pašvaldības klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā.

Jautājumu vai papildus informācijas gadījumā lūdzam sazināties ar Rimmu Mellenbergu, e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv, tālrunis 26668502 vai lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāvi  Sarmīti Lesiņu, e-pasts: sarmite@g93.lv, tālrunis 29171134.

Lēmums Nr. 59

.