Lokālplānojuma, ar kuru groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, 3A, 3B un 5 Alūksnē pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 26.janvāra lēmumu “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” uzsākta lokālplānojuma publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas – no 2023. gada 8. februāra līdz 2023. gada 1.martam

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • klātienē 2023. gada 22.februārī plkst. 17.15 Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
  • attālināti – video konferences formātā ZOOM platformā 2023.gada 23.februārī plkst.17.30, interesentiem iepriekš piesakoties piekļuves saites saņemšanai uz e-pastu – sarmite@g93.lv.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties:

  • Alūksnes novada pašvaldībā – Dārza iela 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 300.kabinetā, darba dienās pašvaldības darba laikā;
  • Elektroniski:

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 01.03.2023. var iesniegt:

  • sūtot uz pašvaldības e-adresi;
  • sūtot uz e-pastu dome@aluksne.lv, parakstītu ar elektronisko parakstu;
  • sūtot pa pastu – Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.

Jautājumu vai papildus informācijas gadījumā lūdzam sazināties ar teritorijas plānotāju Aivitu MĀSĒNU, e-pasts: aivita.masena@aluksne.lv, tālrunis 26606818 vai lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93”pārstāvi Sarmīti Lesiņu, e-pasts sarmite@g93.lv, tālrunis 29171134.