Lokālplānojuma vēja parkam “Augstkalni” Smiltenes novadā un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana

Smiltenes novada dome 25.01.2023. pieņēma lēmumu Nr.3 (sēdes protokols Nr. 2, 2.§.) “Par lokālplānojuma vēja parkam “Augstkalni”, Smiltenes novadā 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” un Vides pārskata projektu.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: Lokālplānojuma izstrādes mērķis noteikt jaunu indeksētu apakšzonu funkcionālajā zonā Meža teritorija (M), vai paredzētu citu, vēja parka būvniecībai atbilstošu teritorijas funkcionālo zonu, kurā tiktu pieļauta energoapgādes uzņēmumu apbūve, ietverot vēja elektrostaciju un vēja parku izvietošanas iespēju, kā arī veikt citas no tā izrietošas izmaiņas un detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs: SIA “WPR2”, reģistrācijas Nr. 50203195901, juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 21-11, Rīga, LV-1010, tālruņa numurs: 29466765

Lokālplānojuma un Vides pārskata izstrādātājs – SIA “Grupa93”, Torņa iela 4, IIC-202, kontaktpersona – projektu vadītāja Anita Beikule, e-pasts: anita@g93.lv , tālr. 26339051.

Lokālplānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš no 2023.gada 6.februāra līdz 2023.gada 12.martam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti video konferences formātā Zoom platformā, 2023. gada 28. februārī plkst. 17.00. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies vienlaicīgi ar ietekmes uz vidi novērtējuma “Vēja elektrostaciju parka “Augstkalni” būvniecība Smiltenes novadā”  sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. Saite uz sanāksmi – https://ej.uz/PA-veja-parks

Publiskās apspriešanas laikā ar Lokālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties:

1)  izdrukas veidā Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, pašvaldības darba laikā, Klientu apkalpošanas centrā; Launkalnes pagasta pārvaldē (darba laikā) – Ezera ielā 2A, Launkalne, Launkalnes pagastā; Drustu pagasta pārvaldē (darba laikā) – Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagastā;

2)  elektroniskā veidā pašvaldības tīmekļa vietnē – https://smiltenesnovads.lv/attistiba/planosanas-dokumenti/lokalplanojumi/   

3)  elektroniskā veidā portālā geolatvija.lv –  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23477

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz 2023.gada 12.martam (ieskaitot):

  • nosūtot pa pastu Smiltenes novada pašvaldībai, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
  • pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām un pagastu pārvalžu ēkām:
    • Dārza ielā 3, Pils ielā 2, Smiltenē;
    • Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pagastā;
    • Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagastā;
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu dome@smiltenesnovads.lv;
  • vietnē geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.

Informāciju par Lokālplānojuma risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt:

1) sazinoties ar Lokālplānojuma izstrādes vadītāju: Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Sarmīti Daudzieti (tālrunis 64707866, 27062522, e-pasts: sarmite.daudziete@smiltenesnovads.lv);

2) sazinoties ar Lokālplānojuma izstrādātāju: SIA “Grupa93” pārstāvi Anitu Beikuli (e-pasts anita@g93.lv).