Lokālplānojuma, ar kuru groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā Klaipēdas ielā 138, Liepājā un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana

Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 2022. gada 10. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 401/15 (prot. Nr.15, 15.§) “Par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas attīstībai, paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kā arī pakalpojuma objektu būvniecību, vienlaicīgi nodrošinot rekreācijas iespējas tiešā mājokļu tuvumā.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Liepājas valstspilsētas pašvaldība, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kontaktpersona – lokālplānojuma izstrādes vadītājs Uģis Kaugurs, e-pasts: ugis.kaugurs@liepaja.lv , tālr. 63404749.

Lokālplānojuma un Vides pārskata izstrādātājs – SIA “Grupa93”, Torņa iela 4, IIC-202, kontaktpersona – projektu vadītāja Klinta Alpa-Šulmane, e-pasts: klinta@g93.lv , tālr. 22003760.

Lokālplānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 25. novembra līdz 22. decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālinātā – video konferences formātā Zoom platformā, 12. decembrī, plkst. 17:00 kā arī tiks pārraidīta Liepājas valstspilsētas Facebook kontā: www.facebook.com/liepajalv. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju Zoom sarunai, aicinām līdz 11. decembrim plkst. 12.00 reģistrēties, aizpildot  elektronisku anketu: ej.uz/klaipedas138planojums .

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakciju un tās Vides pārskata projektu var iepazīties:

  • klātienē Liepājas pilsētas būvvaldē, Peldu ielā 5, ēkas 1. stāva foajē, iestādes darba laikā;
  • pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā: “Iedzīvotāju līdzdalība – Publiskās apspriešanas: www.liepaja.lv/aktualas-apspriesanas ;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, saite https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17049 .

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt līdz 2022. gada 22. decembrim (ieskaitot):

  • iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai nosūtot uz elektronisko pastu: buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
  • elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.

Klātienes pieņemšana konsultāciju sniegšanai iespējama pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni: 63404725.

Lokālplānojuma 1. redakcijas materiāli pieejami ŠEIT .