Lokālplānojuma, ar kuru groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā Klaipēdas ielā 138, Liepājā apstiprināšana

Ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. marta lēmumu Nr.74/3 “Par lokālplānojuma un saistošo noteikumu apstiprināšanu zemesgabalam Klaipēdas iela 138, Liepāja” (protokols Nr.3, 14.§) ir apstiprināta lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas iela 138, Liepāja, redakcija un izdoti Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. marta saistošie noteikumi Nr. 4 “Lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas iela 138, Liepāja, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojumu radīti priekšnoteikumi dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas attīstībai, paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kā arī pakalpojumu objektu būvniecību, vienlaicīgi nodrošinot rekreācijas iespējas tiešā mājokļu tuvumā.

Lokālplānojuma materiāli un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātais vides pārskats pieejams Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26740