Lokālplānojuma, ar kuru groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā Klaipēdas ielā 138, Liepājā SIVN precizētais Vides pārskats

Lokālplānojuma, ar kuru groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā Klaipēdas ielā 138, Liepājā SIVN precizētais Vides pārskats iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

Precizētais Vides pārskats pieejams ŠEIT.

Precizētā grafiskās daļas karte “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi” pieejama ŠEIT.

Precizētais Paskaidrojuma raksts pieejams ŠEIT.