Lokālplānojuma vēja parkam “Vērgale” Dienvidkurzemes novadā un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana

Dienvidkurzemes novada dome 29.06.2023. pieņēma lēmumu Nr.549 “Par lokālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai vēja parkam “Vērgale”, Vērgales pagastā, Dienvidkurzemes novadā” un Vides pārskata projektu.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: precizēt vietas, kurās ir iespējams izvietot vēja elektrostacijas un norādīt piebraucamos ceļus vēja elektrostaciju uzstādīšanai un apkalpošanai.

Lokālplānojuma risinājumi: atbilstoši plānotajai attīstības iecerei, kas paredz vēja parka izbūvi, lokālplānojumā noteiktas indeksētas funkcionālās apakšzonas Mežu teritorija (M1) un Lauksaimniecības teritorija (L1), kur cita starpā atļauta vēja elektrostaciju izvietošana. Teritorijā nemainīgi tiek saglabāts funkcionālais zonējums Transporta infrastruktūras teritorija (TR2) un Ūdeņu teritorija (Ū), precizējot funkcionālo zonu robežas atbilstoši aktuālajai topogrāfiskajai informācijai. Papildus skatīt grafiskās daļas saistošo karti “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi” M 1:10 000 noteiktībā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26362).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs: SIA “Lat Eco Development”, reģistrācijas Nr. 50203265151, juridiskā adrese: Rīga, Audēju iela 15 – 4, LV-1050, tālruņa numurs: 28328587.

Lokālplānojuma un Vides pārskata izstrādātājs – SIA “Grupa93”, Torņa iela 4, IIC-202, kontaktpersona – projektu vadītāja Anita Beikule, e-pasts: anita@g93.lv , tālr. 26339051, www.g93.lv.

Lokālplānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš no 2023.gada 14.jūlija līdz 2023.gada 15. augustam.  

Publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta klātienē 2023. gada 1. augustā plkst. 17.00. Sanāksmes norises vieta  “Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novadā.  

Sanāksme tiks translēta arī pašvaldības oficiālajā youtube kanālā https://www.youtube.com/@dienvidkurzemesnovads.

Publiskās apspriešanas laikā ar Lokālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties:

1)  izdrukas veidā “Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads,

2)  elektroniskā veidā pašvaldības tīmekļa vietnē – www.dkn.lv,  

3)  elektroniskā veidā portālā geolatvija.lv –  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26362

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz 2023.gada 15.augustam (ieskaitot):

  • nosūtot pa pastu Dienvidkurzemes novada Būvvaldei uz adresi Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3447;
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu pasts@dkn.lv;
  • vietnē geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26362 publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.

Informāciju par Lokālplānojuma risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt:

1)         sazinoties ar Lokālplānojuma izstrādes vadītāju: Dienvidkurzemes novada pašvaldības Arhitektūras un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Sanitu Urtāni e-pasta adresi sanita.urtane@buvvalde.dkn.lv;

2)         sazinoties ar Lokālplānojuma izstrādātāju: SIA “Grupa93” pārstāvi Anitu Beikuli (e-pasts anita@g93.lv).