Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ziedlejas”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., 1.0. redakcijas publiskā apspriešana

Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2022. gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ziedlejas” Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.” 1.0.redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 26. oktobra līdz 23. novembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 08.11.2022. plkst. 18:00 videokonferences formātā Zoom platformā.

Ar Lokālplānojuma 1.0. redakciju elektroniskā formātā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23506

Lokālplānojuma 1.0. redakcija papīra formātā pieejama:

  • Pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., telpās;
  • Ogresgala pagasta pārvaldes ēkas Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., telpās;
  • Ciemupes Tautas nama ēkas, Liepu gatvē 12, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., telpās.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

  • Pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001;
  • Ogresgala pagasta pārvaldē, Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, LV-5041;
  • elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot “Lokālplānojums n.ī. “Ziedlejas””.

Lai saņemtu konsultāciju, lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpisko plānotāju Jevgēniju Duboku: tālr.: 65046174, e-pasta adrese: jevgenijs.duboks@ogresnovads.lv.