Nekustamo īpašumu “Atmodas” un Rīgas iela 21 detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Ar Babītes novada pašvaldības domes 21.06.2021. lēmumu  “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Atmodas”, kad. Nr. 80480030001, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048003001 un nekustamā īpašuma Rīgas iela 21, kad. Nr. 80480030276, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030284 Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā,  pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 14, 18⸹)  detālplānojuma pilnveidotā redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.07.2021. līdz 10.08.2021.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī Covid 19 pandēmijas apstākļos, detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālinātā – video konferences režīmā Zoom vidē,  29. jūlijā, plkst. 17.00. Sanāksmes tiešraide tiks pārraidīta  Mārupes novada pašvaldības  un detālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” Facebook kontos (https://www.facebook.com/Marupesnovads;  https://www.facebook.com/grupa93). Lai saņemtu aktīvā sanāksme dalībnieka pieeju, aicinām  iepriekš reģistrēties: https://ej.uz/pinkidp. Jautājumu vai papildus informācijas gadījumā tālr. 29171134.

Ar pilnveidotā detālplānojuma materiālu elektronisko dokumentāciju var iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv  un Mārupes novada pašvaldības mājaslapā https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes.­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma  dokumentācija pieejama Mārupes novada pašvaldības Attīstības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā (5. kabinets). Ja vēlaties iepazīties ar izstrādāto detālplānojuma projektu klātienē, lūdzam pieteikties vizītei iepriekš, norādot konkrētu datumu un laiku. Tālruņa nr. 67914380,  e-pasts veldze.liepa@marupe.lv. Apmeklējot pašvaldības Administrācijas telpas, obligāti jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus aicinām iesniegt Mārupes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, LV-2107, tos ievietojot pastkastē, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi –  marupe@marupe.lv vai iesniedzot viedokli elektroniski ģeoportālā www.geolatvija.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.