Noslēgusies Iecavas novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana

Šī gada 27. februārī noslēdzās Iecavas novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana, kura noritēja piecas nedēļas – no 23.01.2017. līdz 27.02.2017. Atbilstoši teritorijas plānojumu izstrādes kārtībai, pēc publiskās apspriešanas beigām tiek organizēta sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Iecavas novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2017. gada 10. aprīlī plkst. 18:00, Iecavas kultūras nama zālē, Rīgas ielā 18, Iecavā. Saņemto atzinumu un priekšlikumu apkopojums pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv un www.iecava.lv . Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” projektu vadītāju Kristīni Casno (e-pasts: kristine@grupa93.lv), kā arī saziņai joprojām aicinām izmantot izveidoto sociālā tīkla Facebook profilu vai zvanīt uz uzņēmuma biroja tālruni – 67217043.

Iecavas novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana bija aktīvs plānotāju, institūciju un sabiedrības mijiedarbības process, kurš rezultējās ar punktiem un sadaļām, kurus jaunajā teritorijas plānojumā būtu jāpārskata un jāprecizē. Publiskās apspriešanas laikā no privātām un juridiskām personām kopumā tika saņemti 11 priekšlikumi, lielākoties saistībā ar vēlmi mainīt konkrētu zemes vienību zonējumu, lai būtu iespējams realizēt nākotnes attīstības ieceres.

Publiskās apspriešanas ietvaros notika sanāksme, kas noritēja 2017. gada 16. februārī plkst. 18:00, Iecavas kultūras nama zālē un to apmeklēja ne daudz, ne maz- 21 dalībnieks (skat. sanāksmes aprakstu http://www.iecava.lv/lv/zinas/pasvaldiba/15709-apspriez-jauno-iecavas-novada-teritorijas-planojumu). Daudz vairāk interesentu izmantoja mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas un vēroja sanāksmi interneta tiešsaistē izmantojot Facebook Livestream. Video tiešraidi īsāku vai garāku laiku skatījās 220 cilvēki, bet kopumā tam uzmanību pievērsa vairāk kā 500 interesenti, jo tas joprojām ir pieejams Iecavas novada TP izstrādes Facebook lapā (https://www.facebook.com/IecavasTP).

Plānots, ka arī Iecavas novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme tiks translēta tiešraidē Iecavas novada TP izstrādes Facebook lapā, kurā interesenti tiešsaistē varēs izteikt viedokli, uzdot un arī saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Publiskās apspriešanas laikā iespēju saņemt individuālās konsultācijas gan klātienē Iecavas novada domē, gan telefoniski, gan ar e-pasta starpniecību izmantoja vairāk kā 20 iedzīvotāji. Konsultācijas tika sniegtas gan par konkrētu teritoriju plānoto izmantošanu, gan novada plānoto attīstību kopumā. Piemēram, tika ierosināts paredzēt nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju E67 (Via Baltica) novietot paralēli dzelzceļa trasei Rail Baltica, tomēr teritorijas plānojuma risinājumos tas visticamāk paliks nemainīgs, jo valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) plānotā attīstība ietverta un trasējums attēlots ievērojot VAS “Latvijas Valsts ceļi” sniegtos nosacījumus atbilstoši projekta “E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumam”.

Teritorijas plānojuma apspriešanā iesaistījušās arī institūcijas, sniedzot atzinumus par izstrādāto plānojuma redakciju – atzinumi saņemti no 21 institūcijas. Kopumā institūcijas par sagatavotajiem risinājumiem izsakās pozitīvi, atsevišķos gadījumos norādot uz nepieciešamību pēc precizējumiem. Piemēram, kopš teritorijas plānojuma sākotnējo risinājumu sagatavošanas, dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” ir aktualizēta informācija par dižkokiem, kuru nepieciešams iekļaut precizētajā teritorijas plānojumā. Valsts kultūras pieminekļu inspekcija norādīja uz vairāku precizējumu nepieciešamību, to starp, attiecībā uz atsevišķu arheoloģisko pieminekļu teritoriju atrašanās vietas attēlojumu un to izmantošanas aprobežojumu noteikšanu tajos. Visi institūciju sniegtie atzinumi, tāpat kā iedzīvotāju sniegtie priekšlikumi, ir rūpīgi izvērtēti un pēc iespējas tiks iekļauti Iecavas novada teritorijas plānojuma risinājumos. Ar priekšlikumu izskatīšanas rezultātiem un iekļaušanas vai neiekļaušanas motīviem precizētajā redakcijā, būs iespējams iepazīties teritorijas plānojuma apspriešanas noslēguma sanāksmē.

Teritorijas plānojuma materiāli joprojām ir pieejami Iecavas novada domē, Iecavas kultūras nama foajē, Iecavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.