Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Priekuļu novada dome 2017.gada 27.aprīļa sēdē (protokols Nr. 5; § 2) pieņēma lēmumu „Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Priekuļu novada teritorijas plānojumam ir sagatavots arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats.

Priekuļu novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ir sagatavotas arī 16 valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonas.

Publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2017.gada 16.maija līdz 2016.gada 15.jūnijam.

Ar teritorijas plānojuma, vides pārskata un kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu elektroniskajiem materiāliem var iepazīties mājas lapās www.geolatvija.lv un www.priekuli.lv.
Ar materiāliem izdrukas veidā var iepazīties Priekuļu novada domes 108.kabinetā (1.stāvs), Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā un Mārsnēnu, Liepas un Veselavas pagastu pārvaldēs.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: 2017.gada 25.maijā, plkst. 17.00 Priekuļu novada pašvaldības administrācijas ēkā 2.stāva zālē, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā.

Priekšlikumus var izteikt līdz 2017.gada 15.jūnijam:
• iesniedzot rakstisku iesniegumu novada domē vai sava pagasta pārvaldē, vai nosūtot pa pastu (Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126), vai uz domes epastu dome@priekulunovads.lv,
• vai mutiski apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00-17.30 un ceturtdienās 8.00-12.00 Priekuļu novada pašvaldības teritorijas plānotājam Jurim Pētersonam,
• vai elektroniski www.geolatvija.lv portālā.

Iesniedzot priekšlikumus, lūdzu, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/ vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu un adresi vai kadastra apzīmējumu, par kuru tiek izteikts priekšlikums.

Ar teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties ŠEIT