Priekuļu novada teritorijas plānojuma apstiprināšana

Priekuļu novada dome paziņo, ka saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu un 91.punktu 2018.gada 26.aprīļa domes sēdē ir pieņemts lēmums (protokols Nr.5, 3.§) “Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un tā saistošo noteikumu izdošanu” un izdeva saistošos noteikumus Nr.6/2018 “Priekuļu novada teritorijas plānojums”.

Ar apstiprināto teritorijas plānojumu, tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu, Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par vides pārskatu, kā arī informatīvo ziņojumu, kas ietver informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv un Priekuļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv, kā arī izdrukas formā Priekuļu novada pašvaldības administrācijā (108.kab.), Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads.

Priekuļu novada pašvaldības kontaktpersona – teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs Juris Pētersons (tālr. 64130395, e-pasts: juris.petersons@priekulunovads.lv, pieņemšanas laiks: pirmdien no 9.00–12.00 un no 13.00–17.30 un ceturtdien no 8.00–12.00.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93” (Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV1050, tālrunis 27373939, www.grupa93.lv).

Ar materiāliem var iepazīties ŠEIT.