Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz novērtējumu vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana

RTP2030 redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr. 651 „Par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

RTP2030 ir vietējās pašvaldības (Rīgas) ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Plānošanas dokumenta izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr. 4936 „Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (ar grozījumiem, kas veikti 22.10.2014. un 15.12.2017.), un tā darbības periods pēc apstiprināšanas būs no 2019. gada līdz 2030. gadam.

Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots RTP2030 SIVN Vides pārskata projekts

RTP2030 izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4,Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105816, rpad@riga.lv, www.rdpad.lv, sadarbībā ar SIA „Grupa93” un zvērinātu advokātu biroju „Eversheds Sutherland Bitāns”.

SIVN Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Vīlandes ielā 3 – 6, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67242411, elle@environment.lv, www.environment.lv

Ar teritorijas plānojuma un stratēģiskā ietekmes uz novērtējumu vides pārskata materiāliem var iepazīties ŠEIT, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī www.rdpad.lv.

Ar teritorijas plānojuma un stratēģiskā ietekmes uz novērtējumu vides pārskata materiāliem izdruku formātā var iepazīties Rīgas dome, Rāstlaukumā 1., 2. stāvā domes darba laikā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts līdz no 2018. gada 9. janvārim līdz 8.februārim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 23.janvārī, plkst. 17.00, Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi līdz 2018. gada 8. februārim iesniedzami:
– elektroniski portālā www.geolatvija.lv
– pa pastu (pasta zīmogs līdz 08.02.2018.), adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050
– klātienē iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā

Konsultācijas tiek sniegtas pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē, Amatu ielā 4, 5. stāvā, tālrunis 67105816, kur speciālisti uzklausīs Jūsu viedokli un atbildēs uz jautājumiem, skaidrojot plānošanas dokumentu risinājumus.