Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038., Ropažu novada attīstības programmas 2022.-2028. un to vides pārskata publiskā apspriešana

Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam 1.redakcijas, Ropažu novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas un to stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2038. gadam ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts Ropažu novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ropažu novada attīstības programma 2022.-2028. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcību virzieni stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu sasniegšanai, kā arī īstermiņa pasākumi (rīcības plāns) un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība. Savukārt vides pārskatā ir novērtētas abos minētajos plānošanas dokumentos noteikto mērķu, pasākumu un to realizācijas vietu īstenošanas ietekme uz vidi.

Publiskā apspriešana uzsākta ar Ropažu novada domes 2021. gada 13. novembra lēmumu Nr. 401 “Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas un Attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (protokols 16/2021, 1.§).

Publiskās apspriešanas termiņš:

Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2021. gada 29. novembra līdz 2022. gada 23. janvārim.

Materiāli ir pieejami:

 1. Drukātā veidā Ropažu novada pašvaldības pārvaldēs: Ulbrokā Institūta ielā 1a, Ropažos Sporta ielā 1, Rīgā Brīvības gatvē 455 vai Vangažos Meža ielā 1;
 2. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija:
 3. Ropažu novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Pašvaldība, sadaļā Attīstība;
 4. Vides pārskata projekts pieejams arī tā izstrādātāja SIA “Grupa93” mājas lapā šajā SAITĒ.

Priekšlikumu iesniegšana:

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 23. janvārim (elektroniskā paraksta zīmogs vai pasta zīmogs) kādā no sekojošiem veidiem:

 1. Ievietojot Ropažu novada pārvalžu pastkastēs:
  • Ulbrokā Institūta ielā 1a,
  • Ropažos Sporta ielā 1,
  • Rīgā Brīvības gatvē 455,
  • Vangažos Meža ielā 1;
 2. Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pašvaldībai uz e-pastu dome@ropazi.lv;
 3. Iesniedzot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija:
par Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2038. gadam un vides pārskatu https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_1916
par Ropažu novada attīstības programmu 2022.-2028. gadam un vides pārskatu https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19162

Apspriešanas sanāksme:

Visu dokumentu kopēja apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 13. janvārī plkst. 17.00. Ja vēlaties piedalīties sanāksmē, jāpiesakās uz epastu linda.cakse@ropazi.lv līdz 2022. gada 13. janvāra plkst. 13.00.

Konsultācijas:

Ja vēlaties saņemt konsultāciju par plānošanas dokumentiem klātienē, iepriekš jāpiesakās pie Ropažu novada Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta direktora p.i. Lindai Čakšei pa tālruni 27757382 vai uz epastu linda.cakse@ropazi.lv.

Ja vēlaties saņemt konsultāciju par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu, jāpiesakās zvanot vai rakstot vides pārskata izstrādātājam SIA “Grupa93” (Krišjāņa Barona iela 3–4, Rīga, info@g93.lv, www.g93.lv, tālr. 27373939).